Zajímavé informace na webu

Informace z internetu - Zajímavé stránky

V České republice jsme se prozatím nesetkali se stránkami, které by se zabývali čistě problematikou náhradních sladidel, tedy stránky odborné a nezaujaté. Ale jsou i světlé výjimky (viz níže).
Velké množství informací lze nalézt především na stránkách zahraničních.

CHCETE-LI SI VYTVOŘIT KOREKTNÍ NÁZOR, SLEDUJTE ODBORNÉ STRÁNKY, ZJISTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ OD NEZÁVISLÝCH ZDROJŮ A PŘEDEVŠÍM NEVĚŘTE RÁDOBY ODBORNÝM ČLÁNKŮM UVEŘEJNĚNÝM V BULVÁRNÍCH ČASOPISECH NEBO "ODBORNÍKY" Z ŘAD VÝŽIVOVÝCH PORADCŮ, KTERÝCH JE V POSLEDNÍ DOBĚ MNOHO!

Zajímavé stránky v Českém jazyce

 
Rozhovor s prof. MUDr. Kvapilem pro OnaDnes
- rozhovor s předsedou České diabetologické společnosti na téma umělých sladidel

Přednáška Doc. MUDr. Kužely, DrSc. pro VŠCHT - Aspartam, riziko nežádoucích účinků
- přednáška v pdf mimo jiné na téma vlivu aspartamu na lidský organismus

Institut Galenus - poznávání podstaty
- velmi zajímavé stránky odhalující podstatu mnoha potravin, mimo jiné i Aspartamu

EUFIC - Evropská rada pro informace o potravinách
-  neziskové organizace poskytující vědecké podložené informace o potravinách, zdraví a výživě, mimo jiné i o aspartamu

Obesity News
- novinky v prevenci a léčbu obesity

Článek z odborného časopisu Pediatrie v praxi od MUDr. Pavla Frühaufa CSc.
- význam vlákniny v dětské výživě, doporučená dávkování

Katalog Diabetica
- odkaz na katalog výrobků vhodných pro Diabetiky s kompletními tabulkami se složením

Diaforum
- odkaz na diskuzní fórum s tématikou diabetolgie, plné především osobních zkušeností diagnostikovaných diabetiků

 

Zajímavé stránky v anglickém jazyce

Americký národní institut pro rakovinu
- shrnutí informací o sladidlech a jejich tolik diskutovaném spojení se vznikem rakoviny

Wikipedie - americká verze
- rozsáhlé informace o Aspartamu s odkazy na jednotlivé studie (i kontroverzní Ramazziniho studii)

EFSA - European Food safety Authority (Evropský úřad pro bezpečnost potravin)
- poskytují objektivní a vědecky podložené informace ragující na existující a nově se objevující rizika v oblasti bezpečnosti potravin

ISA - International Sweeteners association
- mezinárodní nezisková nevládní organizace uznávaná mimo jiné i Evropskou komisí, WHO (World Health Organisation) a jinými mezinárodními regulačními orgány

www.foodnavigator.com
- zde je možno nalézt řadu zajímavých odkazů

 

 

 

Posuzování zdravotní nezávadnosti potravinářských přídatných látek a stanovení jejich akceptovatelného denního příjmu (ADI)

Obavu ze zvyšujícího se používání různých chemikálií v potravinářském průmyslu vyjádřili již v r. 1953 delegáti vlád na světovém shromáždění věnovaném otázkám zdraví. To vedlo v r. 1955 k tomu, že FAO a WHO založily Společný výbor expertů pro potravinářská aditiva (Joint Expert Committee on Food Additives, JECFA) jako orgán dohlížející nad bezpečností (zdravotní nezávadností) potravinářských přídatných látek (aditiv) v rámci zemí Spojených národů. JECFA je nezávislý vědecký výbor složený z expertů na různé problematiky, nejsou v něm zástupci vlád ani výrobců potravinářských přídatných látek (aditiv).

Podobné obavy z používání chemikálií při výrobě potravin se objevily v padesátých letech také v USA. Úřad pro potraviny a léky (FDA) a Národní rada pro výzkum proto vydaly doporučení ověřovat nezávadnost chemikálií v potravinách. V FDA navrhli, aby se používala „stonásobná bezpečnostní rezerva“ mezi maximální bezpečnou dávkou zjištěnou v dlouhodobých studiích na zvířatech a maximálním příjmem příslušné chemikálie z celkové stravy člověka. Na základě této bezpečnostní rezervy JECFA vypracoval koncepci „akceptovatelného denního příjmu (Acceptable Daily Intake, ADI)“.

ADI je množství potravinářské přídatné látky (vyjádřené v mg na kg tělesné hmotnosti), které lze konzumovat denně během života bez zřetelného zdravotního rizika.

Při stanovování ADI určité potravinářské přídatné látky se berou do úvahy všechny nežádoucí účinky, ke kterým může dojít při konzumaci této přídatné látky. Ty se pak prověřují v různých testech, nejčastěji na experimentálních zvířatech.

 

 Nejvyšší dávka, při které se nežádoucí účinek ještě neprojeví, se označuje jako NOAEL

 (No Observed Adverse Effect Level). NOAEL se pak dělí bezpečnostním faktorem, obvykle číslem sto a tím se získá ADI.

Příklad: Pokud maximální dávka přídatné látky, při které ještě nebyl pozorován negativní vliv na pokusná zvířata, činila 100 mg/kg tělesné hmotnosti zvířete, pak ADI je 1 mg/kg tělesné hmotnosti člověka.

Bezpečnostní faktor zajišťuje, že se berou do úvahy všechny okolnosti, které mohou nastat při extrapolaci výsledků z experimentálních podmínek na člověka, tj. počítá se s rozdíly mezi zvířaty a lidmi, dále s rozdíly mezi jednotlivými lidmi, včetně rozdílů ve zdravotním stavu, výživě, věku atd.

 

ADI nepředstavuje hladinu toxicity, nýbrž hladinu bezpečného příjmu příslušné látky

Příležitostně lze ADI překročit, avšak z dlouhodobého hlediska je třeba, aby příjem potravinářské přídatné látky byl pod hladinou ADI.

Na seznamu E-čísel jsou pouze ty přídatné látky, které odsouhlasil Vědecký výbor pro potraviny EU (Scientific Committee on Food, SCF). SCF byl od roku 1974 poradním orgánem Evropské komise. Po zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA

V roce 2002 převzal tuto činnost Panel AFC (skupina expertů EFSA pro vyhodnocování zdravotní nezávadnosti potravinářských aditiv, aromatizujících látek, pomocných prostředků a materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami).

V České republice se používání potravinářských přídatných látek dlouhou dobu řídilo vlastními právními předpisy. Vstupem do EU se naše legislativa harmonizovala s legislativou EU. Tato situace vedla k tomu, že se během posledních několika let rozšířil počet přídatných látek, které lze přidávat do potravin při jejich výrobě. Harmonizace legislativy v oblasti  přídatných látek je nezbytná proto, aby se s potravinářskými výrobky mohlo obchodovat na mezinárodní úrovni. Problematikou bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti) přídatných látek se v ČR zabývá

 

Národní referenční laboratoř pro aditiva v potravinách

při Státním zdravotním ústavu (SZÚ). Uvedené pracoviště je zaměřeno především na přípravu legislativy, zapracování směrnic EU do české legislativy a laboratorní stanovování některých přídatných látek. Dále v souladu s požadavky EU se zde provádí sledování a vyhodnocování spotřeby vybraných přídatných látek.

Kontrolu dodržování předpisů pro používání přídatných látek zajišťují, pokud jde o potraviny, dozorové orgány Ministerstva zemědělství ČR, tj.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa, u pokrmů pak orgány ochrany veřejného zdraví řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR.