Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Obchodní společnost F&N dodavatelé, s.r.o., která je provozovatelem těchto webových stránek, považuje ochranu a důvěrnost osobních údajů za velmi důležitou, a jako správce osobních údajů dbá na zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Cílem těchto informací je hájit práva dotčených osob proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, poskytnout větší kontrolu subjektům nad tím, jakým způsobem je s jejich daty nakládáno a objasnit, které osobní údaje naše společnost shromažďuje v souvislosti s poskytováním služeb a prodejem výrobků svým zákazníkům a obchodním partnerům.

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy ve vztahu k osobním údajům zaměstnanců, statutárních orgánů, oprávněných či kontaktních osob zákazníků a potencionálních zákazníků je společnost F&N dodavatelé, s.r.o., U Cihelny 225, 277 15 Tišice, IČO: 185 84 021, DIČ: CZ18584021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 1571 (dále jen „F&N“).

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je zaměstnancem nebo potenciálním zaměstnancem, kontaktní osobou dodavatele, zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem „F&N“, tedy osobou, která se jakkoliv a ze své vlastní vůle podílí na činnosti „F&N“ nebo podporuje činnost „F&N“.II. Rozsah zpracování osobních údajů

„F&N“ zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

a) identifikační údaje: jméno, příjmení, pracovní zařazení,
b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon, adresa elektronické pošty na pracoviště,
c) bankovní údaje – číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“),

d) údaje zahrnuté v komunikaci - jakékoliv osobní údaje poskytnuté zaměstnanci, statutárními orgány, oprávněnými či kontaktními osobami obchodních partnerů, zákazníky a potencionálními zákazníky v rámci jejich komunikace s naší společností, ale zároveň i samotný obsah komunikace s danou osobou (obsah e-mailové komunikace).

„F&N“ může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích.


III. Shromažďování a zpracování osobních údajů

F&N“ provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy.

Osobní údaje, které „F&N“ zpracovává o zaměstnancích, statutárních zástupcích, kontaktních a oprávněných osobách, zákaznících či potencionálních zákaznících získává v prvé řadě přímo od subjektu údajů. O poskytnutí osobních údajů může být subjekt požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s „F&N“, zejména v případě uskutečnění zakázkového/ reklamačního/ poptávkového řízení, offline i online žádostí o spolupráci provedenou-subjektem osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, atd. (dále jen „první kontakt s „F&N“).

„F&N“ je oprávněna shromažďovat, zpracovávat a sledovat uvedené osobní údaje a jiná související data subjektu údajů.

„F&N“ zaručuje, že v rámci zpracování osobních údajů nedochází k jejich předání do třetích zemí mimo území Evropské Unie či do mezinárodních organizací. Ani není prováděno zpracování formou automatizovaného rozhodování či profilování.

„F&N“ zpracovává osobní údaje a jiná data pro vnitřní potřebu společnosti, data chrání před zneužitím a neposkytuje je třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Výjimku představují externí společnosti, které pro „F&N“ zajišťují podpůrné služby a orgány veřejné správy. Těmto entitám vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu příkladově při:

 • dodržení příslušného právního předpisu anebo vykonatelné žádosti státní správy,
 • uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně prošetření jejich možného porušení,
 • postupu zaměřeném na řešení trestných činů, technických komplikací či bezpečnostních incidentů,
 • ochraně před poškozením práv, majetku anebo bezpečnosti společnosti, zaměstnanců, zákazníků anebo veřejnosti tak, jak to vyžadují či dovolují právní předpisy,
 • zajištění přepravy zboží a výrobků, správě doručovacích aplikací,
 • poskytování technických a IT služeb
 • poradenské a konzultační činnosti.

  „F&N“ poskytuje pověřeným zpracovatelům za účelem zpracování osobních údajů pro naši společnost a na základě našich pokynů. U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů dle uzavřených smluv a platnou legislativou. Vždy dohlížíme na to, abychom neposkytli víc údajů, než je nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování.

IV. Účel zpracování osobních údajů

Největší část osobních údajů zpracovává „F&N“ za účelem poskytování služeb, prodeje výrobků a zajištění klientského servisu naším zákazníkům. Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být společností „F&N“ zpracovány za účelem komunikace s daným subjektem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním sms v záležitostech týkajících se vyřízení objednávky / reklamace / poptávky subjektu.

Za účelem bezpečného a řádného výkonu plnění smlouvy, tj. například odevzdání zboží správnému zaměstnanci našeho zákazníka či ověření pokynu od pověřené osoby zákazníka, můžeme zpracovat identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o transakcích. Poskytnutí těchto osobních údajů je smluvní povinností, a jejich neposkytnutí by nám znemožnilo efektivně a bezpečně plnit smlouvu s klientem.

Za účelem nabídky produkce společnosti „F&N“, navazování, udržování a prohlubování obchodních vztahů a kontaktů s našimi obchodními partnery, zákazníky a potenciálními zákazníky, tedy například za účelem zasílání pozdravů, obchodních, ale i jiných neobchodních nabídek, můžeme zpracovat identifikační údaje a kontaktní údaje statutárních zástupců, oprávněných či kontaktních osob zákazníků. Tyto údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonnou ani smluvní povinností a jejich neposkytnutí nemá pro dotčenou osobu negativní následky.

Právní předpisy a legislativa ČR nám taktéž v určitých případech dávají povinnost osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví.V. Doba a způsob uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracovává společnost „F&N“ a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou je povinna údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Obecně platí, že osobní údaje zpracovávané z titulu oprávněného zájmu společnost „F&N“ využívá a uchovává po dobu:

 • trvání obchodního vztahu,
 • trvání komunikace se zaměstnancem, statutárním zástupcem, oprávněnou či kontaktní osobou po dobu jeho působení v organizaci,
 • potřebnou k výkonu těchto práv, kdy po uplynutí lhůt podle předchozích bodů jsou zpracovávány údaje z důvodu oprávněných zájmů společnosti, zejména na uplatňování, prokazování a obhajování našich práv, zájmů a nároků,
 • do uplatnění námitky vůči zpracování, při kterém práva a zájmy subjektu převáží nad oprávněnými zájmy společnosti „F&N“.

Po uplynutí této doby je společnost „F&N“ oprávněna zpracovávat osobní údaje jen pro slučitelné účely anebo pro zvláštní účely (archivace či statistika).

Osobní údaje jsou uchovávány elektronicky výhradně na serverech společnosti či u důvěryhodných partnerů a fyzicky jen v prostorách společnosti pod dohledem odpovědných osob.VI. Přístup subjektu údajů k osobním údajům

Subjekt údajů má od okamžiku zpracování svých údajů ze strany „F&N“ právo kdykoliv požádat správce dat o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě „F&N“ poskytne subjekt informace v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.VII. Využívání informací o návštěvníkovi stránek FANSLADIDLA

Internetové stránky „F&N“ mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích subjektů. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek „F&N“, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.


Internetové stránky „F&N“ mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.


Stránkami „F&N“ je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní F&N dodavatelé, s.r.o.VIII. Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany osobních údajů, je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů na společnost „F&N“ obracet osobně na adrese sídla společnosti, poštou na výše uvedenou korespondenční adresu nebo prostřednictvím datové schránky, ID DS: nfq6r8z, či emailem na adresu fan@fansladidla.cz. V případě pochybností o Vaší totožnosti můžete být požádáni o dodatečné ověření Vaší totožnosti.


Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na společnost „F&N“ obracet za účelem uplatnění Vašeho práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování v případě zpracování na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Jste-li přesvědčení, že s Vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, nebo prostřednictvím webových stránek úřadu: www.uoou.cz.

 

 

V Tišicích, dne 22.5.2018